Kamis, 16 Juni 2011

Informasi PPDB

Informasi PPDB SDN Kudanguyah 1
Tahun Pelajaran 2011/2012
  1. Waktu pendaftaran mulai tanggal 27 Juni s.d 2 Juli 2011
  2. Jumlah peserta didik baru kelas 1 adalah 40 orang
  3. Berusia paling rendah 6 tahun dan paling tinggi a2 tahun
  4. Syarat Pendaftaran
  • Mengisi formulir yang telah disediakan
  • Melampirkan akta kelahiran bagi yang memiliki
  • Melampirkan setifikat/piagam penghargaan bagi yang memiliki
  • Semua berkas dimasukan ke dalam map kertas berwarna hijau

Rabu, 06 April 2011

Naskah Ulum B.Sunda kls VI/smt 2

ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

SEKOLAH DASAR NEGERI KOMPLEKS KUDANGUYAH 1,2 DAN 3

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MATA PELAJARAN : BAHASA SUNDA

KELAS : VI ( ENAM )

Hari: Selasa Tanggal: 5 April 2011 Waktu: 09.30-11.00 ( 90 menit )


I. Cakra ( X) huruf A, B, C jeung D dina jawaban anu bener !

1. Purbasari ditulungan ku Guruminda. Indrajaya jadi keuheuleun, der bae tarung jeung Guruminda. Akhirna Indrajaya teu bisa walakaya, kapidara ku Guruminda.

Dina kalimah diluhur aya kecap kapidara hartina sarua jeung ….

A. Wanian B. Eleh C. Meunang D. Ceurik

2. Daftar eusianeun pikeun mere nyaho atawa ngainformasikeun jatidiri nu ngeusianana disebut ….

A. Surat B. Kartu C. Formulir D. KTP

3. Ari jadi jalma ulah sok pulang-paling. Kecap pulang-paling kaasup kecap rajekan….

A. Dwi Purwa B. Trilingga C. Dwi Reka D. Dwi Wacana

4. Ahmad ngagemuk pare. Jejer kalimah di luhur nyaeta….

A. Ahmad B. ngagemuk C. pare D. ngagemuk pare

5. Aduh punten, tuangeunana teu aya nu raos. Kalimah di luhur ngabogaan gaya basa….

A. ngasor B. Rahul C. Mijalma D. Rautan

6. Mudah-mudahan, biantara ti Bapa aya manfaatna keur urang sarerea. Sakitu nu kapihatur. Eta ka asup kana ... biantara.

A. Bubuka B. Eusi C. Panutup D. Panyelang

7. Dodo … milu kerja bakti sakali. Kecap anu merenah keur kalimah di luhur nya eta ….

A. langka B. rek C. keur D. kungsi

8. Doni jeung Dini meuli patlot. Kalimah di luhur kaasup kalimah ….

A. salancar B. langsung C. seler sumeler D. kantetan

9. Sanggi nyarita yen manehna rek piknik. Kalimah di gigir lamun di rubah kana kalimah langsung nya eta ….

A. Sanggi,” Sim kuring rek piknik” B. Sanggi : “ Kuring rek piknik.”

C. Sanggi, Abdi bade piknik D. Sanggi : Abdi bade piknik

10. Mun sakola di swasta

Mayarna sok rada mahal

Mun resep parawisata

………………………

Sisindiran di luhur supaya lengkep kudu make kalimah ….

A. Pariwisata mah aya B. Tangtu rea nu dikenal

C. Kudu rajin nya diajar D. Mun resep parawisata

11. Kecap-kecap di handap kaasup kecap rajekan Dwi Purwa, iwal ti ….

A. tatajong B. bulak-balik C. sesepak D. cacabok

12. Ari jeung dulur teh kudu sapapait samamanis sabagja sacilaka. Paribasa di luhur ngandung harti ….

A. sauyunan B. parasea C. silih poyokan D. silih agulkeun

13. Urang teh kudu inget kana jasa pahlawan. Kecap inget antonimna nya eta ….

A. jarang B. remen C. mindeng D. poho

14. Pucuk awi teh siga ngagupayan. Kalimah di luhur kaasup gaya bahasa ……

A. pleonasme B. personifiasi C. litotes D. hiperbola

15. Nita … karcis, ieu duitna!

A. pangnyieunkeun B. pangmeulikeun C. pangneangankeun D. pangeusiankeun

16. Sing gumati di ajar teh ngarah hasilna nyugemakeun. Gumati ngandung harti ….

A. tangginas B. palinceng C. saregep D. gorejag

17. Ari jadi jelema ulah berat … bisi dipikakeuheul batur

A. bujur B. sirah C. beuteung D. birit

18. Anu macakeun warta dina Radio atawa Televisi disebutna…

A. Wartawan B. Panyiar C. Panata Acara D. Panata Laga

19. Kantun jujuluk nu arum, kari wawangi nu ….

A. seungit B. sumebar C. nyambuang D. ngahilir

20. oge jalma moal aya nu ngalaeuwihan kaagungan Alloh. Kecap nu saluyu keur kalimah tadi nyaeta….

A. saleutik-leutikna B. saagul-agulna C. saagung-agungna D. sabener-benerna

21. Kagiatan ngobah puisi jadi wangun carita (prosa) disebutna ….

A. nyindeken puisi B. nyawalakeun puisi

C. ngaringkes puisi D. para frase

22. Nu kaasup kalimah piwuruk nyaeta….

A. Aduh mani rajin pisan budak teh B. Yana miceun runtah di sisi jalan

C. Upami miceun runtah teh kedah kana tempatna D. Dimana ari miceun runtah teh?

23. Babagean nu teu aya dina formulir nya eta ….

A.alamat B. wasta C. tanggal lahir D. ngaran uyut

24. Kecap panambah pikeun jalma anu rek naek kana tangkal nyaeta….

A. Blug B. terekel C. koleang D. gedebug

25. Mang Sudi katajong ku kuda di gedogan. Kecap katajong asalna tina kecap ….

A.tajong B. ditajong C. katajong D. titajong

26. Anu ngatur jalana sawala ngarana ….

A. pananya lagu B. wartawan C. moderator D. orator

27. Waktu keur sawala, lamun aya rek anu ditanyakeun atawa urang ngabogaan pamadegan, alusna urang kudu ….

A. gogorowokan B. protes C. ngacung D. lumpat kahareup

28. Murid SD komplek Kudanguyah ngayakeun paturay tineung. Nu disebut paturay tineung nya eta ….

A. perlombaan B. perpisahan C. muludan D. rajaban

29. Guru nu ngajar di paguron luhur disebutna ….

A. ustad B. Ajengan C. Dosen D. Batara guru

30. Hal anu paling utama lamun urang dina nulis naskah biantara nyaeta urang kudu nangtukeun heula ….

A. Tema B. Judul C. pikiran D. maksud

31. Kahayang anu biantara dina waktu nulis naskah biantara, di teundeun dina bagean ….

A. Bubuka B. Eusi C. Panutup D. Panyelang

32. Manehna keur dahar di dapur. Anu kaasup kecap sulur dina kalimah tadi nyaeta ….

A. manehna B. keur dahar C. di D. dapur

33. Pun biang nuju meser uyah ….

A. sapon B. sagandu C. sabonjor D. sakodi

34. Pupuh kinanti dina baris kahiji ngabogaan guru wilangan jeung guru lagu nyaeta…

A. 7 U B. 7 A C. 8 U D. 8 A

35. Bakat ku rewas budak teh teu bias nyarita, kalahka ngembang kadu. Kembang Kadu ngarana ….

A. Gelenye B. ulated C. gelenye D. olohok

36. Anak kuda anu gumincir lulumpatan kaditu kadieu teu daek cicing. Anak kuda ngarana ….

A. bilatung B. belo C. piyik D. eneng

37. Mang Darsa loba pangabisa jeung pangalamanana. Jalma saperti mang Darsa sok disebut…

A. Batok bulu eusi madu B. Mielmu jantung

C. Legok tapak genteng kadek D. Kokolot begog

38. Anu sok ngumumkeun atawa ngabejakeun kanu rek pidato atawa biantara disebut….

A. Panata acara B. panata laku C. girang pangajen D. panata carita

39. aksara sunda di gigir ieu dibaca …..

A. kalapa B. kabaya C. kamana D. kasaha


40. aksara sunda di gigir ieu dibaca ….A. sagalana B. sabisana C. sadayana D. sakumaha

-------------------Wilijeung Ujian--------------

ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

SEKOLAH DASAR NEGERI KOMPLEKS KUDANGUYAH 1,2 DAN 3

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS

KELAS : VI ( ENAM )

Hari: Kamis Tanggal: 7 April 2011 Waktu: 09.30-11.00 ( 90 menit )


ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

SEKOLAH DASAR NEGERI KOMPLEKS KUDANGUYAH 1,2 DAN 3

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

KELAS : VI ( ENAM )

Hari: Rabu Tanggal: 6 April 2011 Waktu: 10.00-11.30 ( 90 menit )


ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

SEKOLAH DASAR NEGERI KOMPLEKS KUDANGUYAH 1,2 DAN 3

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA

KELAS : VI ( ENAM )

Hari: Senin Tanggal: 4 April 2011 Waktu: 10.00-11.30 ( 90 menit )


ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

SEKOLAH DASAR NEGERI KOMPLEKS KUDANGUYAH 1,2 DAN 3

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS

KELAS : VI ( ENAM )

Hari: Kamis Tanggal: 7 April 2011 Waktu: 09.30-11.00 ( 90 menit )


ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

SEKOLAH DASAR NEGERI KOMPLEKS KUDANGUYAH 1,2 DAN 3

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

KELAS : VI ( ENAM )

Hari: Rabu Tanggal: 6 April 2011 Waktu: 10.00-11.30 ( 90 menit )


ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

SEKOLAH DASAR NEGERI KOMPLEKS KUDANGUYAH 1,2 DAN 3

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA

KELAS : VI ( ENAM )

Hari: Senin Tanggal: 4 April 2011 Waktu: 10.00-11.30 ( 90 menit )